/shop/skin/inoproject/images/post_1119.jpg

 < 국내도서 <  지리학
현대지리학 
저자 : James M. Rubenstein, William H. Renwick, Carl T. Dahlman 공저
역자 : 안재섭, 김희순, 이광률, 정희선 공역
발행일 : 2013년 08월 10일
ISBN : 9788968660795
페이지 : 416면
판형 : 국배판
제본형태 : 반양장
가격 : 25,000원
상호(주)시그마프레스 주소서울시 영등포구 양평로22길 21 선유도코오롱디지털타워 A401~403호(우.07205)
TEL.(02)323-4845, 2062-5184~8 FAX. (02) 323-4197
부산지사 주소부산광역시 동래구 금강공원로 2 SK허브올리브 2810호(우.47710)TEL. (051) 553-9370FAX. (051) 553-9371
사업자등록번호 105-86-53219 E-mail. sigma@spress.co.kr
Copyright © SigmaPress All Rights Reserved.